Praktyki zawodowe - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Twitter
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Office365
Przejdź do: Moodle
Przejdź do: Poczta

Menu główne


ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
(42) 651 69 93

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst

Praktyki zawodowe


Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Umowa w sprawie praktycznej nauki zawodu
Podanie o zalicznie praktyki
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Karta praktyk zawodowych (technik elektryk)
Karta praktyk zawodowych (technik automatyk)

1. Jednym z warunków ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest odbycie praktycznej nauki zawodu w formie praktyki zawodowej, jeśli tak stanowi podstawa programowa.
2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie praktyk zawodowych zgodnie z programem nauczania dla poszczególnych zawodów.
3. Praktyka zawodowa ma na celu zastosowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy i może odbywać się w miejscach umożliwiających ich realizację – zgodnie z programem nauczania dla poszczególnych zwodów.
4. Dyrektor:
1) zwalnia uczestnika kursu z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w Centrum: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu;
2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w Centrum: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub
c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.4 pkt 1 lit. b, przedkłada się dyrektorowi Centrum najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem kursu.
6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora Centrum wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym uczestnik kursu się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.
7. Uczestnik kursu, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, uzupełnia pozostałą część praktycznej nauki zawodu. Dyrektor Centrum zapewnia warunki i określa sposób realizacji pozostałej części praktycznej nauki zawodu.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): administrator (2023-10-03 09:35:18)
Informację zmodyfikował(a): administrator (2023-10-06 10:43:57)
Liczba odwiedzin: 325

Stopka

Zamknij