O nas - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Twitter
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Office365
Przejdź do: Moodle
Przejdź do: Poczta

Menu główne


ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
(42) 651 69 93

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst

O nas


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli samorządu województwa łódzkiego. Od 1989 r. funkcjonuje na łódzkim rynku oświatowym, kontynuując tradycje Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

Naszym nadrzędnym celem jest wspomaganie placówek oświatowych poprzez:
 • świadczenie usług edukacyjnych dla nauczycieli, kadry kierowniczej oświaty, pracowników systemu doskonalenia i doradztwa, nadzoru pedagogicznego i samorządu terytorialnego na najwyższym poziomie, zapewniającym każdemu klientowi naszej placówki satysfakcję i wsparcie w jego rozwoju zawodowym;
 • prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska oświatowego poprzez inicjowanie wymiany doświadczeń i upowszechnianie nowatorskich inicjatyw nauczycieli.

Nasze działania podejmujemy w ścisłej współpracy z Łódzkim Kuratorem Oświaty i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.


Przyjmując na siebie zobowiązania, wynikające z przyznanych nam certyfikatów, deklarujemy:
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskiwanie zgodności realizowanych usług szkoleniowych z wymaganiami klientów;
 • stałe doskonalenie oferowanych usług poprzez poznawanie, zaspokajanie i kreowanie aktualnych oraz przyszłych potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy;
 • terminowość, rzetelność i elastyczność w realizacji usług;
 • zapewnienie klientom i pracownikom ośrodka przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy;
 • stałe i systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników w zakresie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy;
 • uświadamianie i zaangażowanie pracowników na rzecz poprawy jakości świadczonych usług, budowania klimatu współpracy i dbałości o własny rozwój zawodowy;
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.


Co robimy:

Doskonalimy w ramach wieloletnich programów w zakresie:
 • Zarządzania jakością w placówce oświatowej – kadrę kierowniczą oświaty;
 • Awansu i rozwoju zawodowego nauczycieli – przygotowujących się do kolejnych stopni awansu zawodowego;
 • Szkoła przyjazna, skuteczna, wspierająca – zainteresowanych problematyką opieki i wychowania oraz specjalistycznymi zadaniami edukacyjnymi;
 • Organizowania pracy dydaktycznej nauczyciela – zainteresowanych doskonaleniem procesu kształcenia;
 • Wykorzystania technologii informacyjnych w pracy dydaktycznej nauczyciela – zainteresowanych doskonaleniem kompetencji stosowania mediów w edukacji;
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego;
 • Edukacja zawodowa - nauczycieli szkół branżowych i techników.

Programy doskonalenia nauczycieli opracowane i wdrażane przez Ośrodek, wynikają zawsze z diagnozy potrzeb środowiska oświatowego, priorytetów MEiN i Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Prowadzimy działalność szkoleniową stacjonarną i w trybie kształcenia na odległość.

Doradzamy – udzielając konsultacji indywidualnych i zbiorowych, organizując zajęcia modelowe, prowadząc stały Punkt konsultacyjny ds. awansu zawodowego i prawa oświatowego.

Informujemy – na stronie internetowej Ośrodka, w Punkcie Informacyjnym WODN, wydając Ofertę doskonalenia oraz krótkoterminową ofertę dwumiesięczną, organizując spotkania z wydawcami, udostępniając informację faktograficzną, rzeczową i bibliograficzną.

Upowszechniamy – dokonania, doświadczenia, przykłady dobrej praktyki na łamach „Przeglądu Edukacyjnego”, na na stronie Nauczyciele – Nauczycielom, podczas konferencji, seminariów i prezentacji.

Współpracujemy z:
Departamentem Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Wojewódzkimi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, Jednostkami Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego, Urzędem Miasta Łodzi, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Akademią Świętokrzyską w Kielcach, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną, Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, Pałacem Młodzieży, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Filmoteką Narodową, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskim Towarzystwem Dysleksji, wydawnictwami edukacyjnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, przedszkolami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
 

 Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): administrator (2022-12-07 14:46:17)
Informację zmodyfikował(a): administrator (2023-09-01 07:09:18)
Liczba odwiedzin: 1941

Stopka

Zamknij