Projekty - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Twitter
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Office365
Przejdź do: Moodle
Przejdź do: Poczta

Menu główne


ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
(42) 651 69 93

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst

Projekty


1. Wojewódzki konkurs filmowy "Kręci Mnie Mój Zawód" (II edycja)

2. Projekt #Łódzkie gra w szachy

3. Razem możemy więcej

4. Łódzkie Dwujęzyczne

5. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

6. Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej

7. Konkurs "Książka Mówi"


Wojewódzki konkurs filmowy "Kręci Mnie Mój Zawód" (II edycja)

 
Organizatorem Konkursu pn. „Kręci Mnie Mój Zawód” jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, przy współpracy Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź oraz Politechniki Łódzkiej, ul. Stefana Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.
Konkurs organizowany jest w ramach projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół i placówek, słuchaczy centrów kształcenia ustawicznego oraz studentów uczelni położonych na obszarze województwa łódzkiego.

Celem konkursu jest:
 1. promowanie pracy zawodowej jako źródła sukcesu osobistego;
 2. kształtowanie pozytywnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
 3. promowanie osiągnięć i potencjału uczniów szkół zawodowych;
 4. popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie łódzkim;
 5. ukazanie roli szkolnictwa wyższego w kształceniu wykwalifikowanych kadr dla wielu branż;
 6. promowanie edukacji dorosłych;
 7. wskazanie możliwości rozwoju zawodowego na rynku pracy;
 8. zachęcanie uczniów do świadomego planowania ścieżki kariery zawodowej.

  Przedmiotem Konkursu jest stworzenie filmu promocyjnego dotyczącego wykonywania wybranego zawodu/zawodów lub związanego z nim stanowiska/stanowisk pracy oraz innych elementów promujących wybrany zawód/zawody.

  Regulamin konkursu
  Załączniki
   

Projekt #Łódzkie gra w szachy


Celem projektu jest:: 
- dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi;
- zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
- wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

Projekt skierowany jest do 50 placówek (25 przedszkoli i 25 szkół podstawowych). Z każdej placówki może być delegowanych 2 nauczycieli. Ideą projektu jest stworzenie warunków i zainicjowanie nauki gry w szachy w szkołach i przedszkolach województwa łódzkiego. Międzyszkolne zajęcia poprowadzą przeszkoleni nauczyciele.
Założenia projektu będą kontynuowane w kolejnych latach.
W ramach projektu:
nauczyciele:
- odbędą bezpłatny e-learningowy kurs doskonalący przygotowujący do prowadzenia zajęć gry w szachy;
- będą mieli możliwość uczestniczenia m.in. w dodatkowych bezpłatnych webinariach na temat rozwiązań metodycznych nauki gry w szachy;
- otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry w szachy i ćwiczeń dla uczniów;
placówki otrzymają:
- 10 kompletów szachów dla dzieci; - 10 zegarów szachowych; - szachy ogrodowe; - szachy demonstracyjne.
 

Razem możemy więcej


Województwo Łódzkie realizuje dwa projekty wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa realizowane są kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców dedykowane osobom dorosłym. Do wyboru jest siedem atrakcyjnych kierunków kształcenia oraz doradztwo zawodowe.

W ramach Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna realizowane są kursy języka polskiego dla cudzoziemców dla osób dorosłych oraz młodzieży od 10 roku życia.
 

Łódzkie Dwujęzyczne


Projekt ma na celu propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie województwa łódzkiego, kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych, przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach.
Założeniem projektu jest także przeszkolenie nauczycieli i wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwijania umiejętności językowych dzieci i wychowania w dwujęzyczności od najmłodszych lat. Dodatkowo nauczyciele biorący udział w projekcie są wspierani merytorycznie ze strony koordynatorów regionalnych przez cały okres trwania przedsięwzięcia.
W drugiej edycji projektu uczestniczyło 3200 przedszkolaków i 125 nauczycieli z 48 przedszkoli województwa łódzkiego. Przedszkola wyposażono w niezbędne do prowadzenia zajęć pomoce dydaktyczne – pakiety elektronicznego dostępu do platformy internetowej, karty pracy i zestawy dla nauczycieli, zestawy ćwiczeń, maskotki i pacynki.
We wrześniu 2023 r. ruszyła trzecia edycja, w ramach której nabór przeprowadzony został wśród nowych przedszkoli naszego województwa, zostaną zakupione kolejne zestawy dydaktyczne, zostaną przeszkoleni nowi nauczyciele.
 

Projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”


Cel projektu:
- doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji,
- wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

Projekt odpowiada na potrzebę zapewnienia planowania strategicznego w obszarze uczenia się przez całe  życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych, co jest istotnym elementem zarządzania rozwojem gospodarczym i społecznym z uwagi na konieczność przygotowania kadr i społeczeństwa do zachodzących zmian.
Koordynacja uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego wymaga perspektywy regionalnej (wojewódzkiej). Takie podejście pozwala dostrzec możliwości rozwojowe i zaplanować interwencje konieczne na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, które są niedostępne z innych poziomów (np. z poziomu lokalnego lub krajowego). Pozwoli to na zapewnienie właściwego ujęcia rozwoju i wykorzystania umiejętności w długofalowym planowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego w województwie łódzkim.
Zadania w ramach projektu:
Zadanie 1. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji
Zadanie 2. Realizacja działań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej województwa, koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego, promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie
Zadanie 3. Funkcjonowanie biura koordynacji


Wojewódzki konkurs filmowy "Kręci Mnie Mój Zawód"

Organizatorem Konkursu pn. „Kręci Mnie Mój Zawód” jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, przy współpracy Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź oraz Politechniki Łódzkiej.  Kierowany jest do uczniów szkół i placówek położonych na obszarze województwa łódzkiego.
Przedmiotem Konkursu jest stworzenie filmu promocyjnego dotyczącego wykonywania wybranego zawodu/zawodów lub związanego z nim stanowiska/stanowisk pracy oraz innych elementów promujących wybrany zawód/zawody.
Film może być nakręcony za pomocą dowolnego urządzenia, np. telefonu komórkowego, kamery lub aparatu fotograficznego. Czas trwania – maksymalnie 3 minuty. Maksymalny rozmiar pliku – do 1 GB.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Regulamin konkursu
Załączniki
 

Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy RzeczypospolitejCelem Konkursu jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej, pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

W roku szkolnym 2023/2024 tematyka konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939-1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Finaliści i laureaci konkursu ze szkół podstawowych otrzymają zaświadczenia Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej.
Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, przy współudziale Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach oraz Zgierzu.

Załączniki:
Plakat 1
Plakat 2

Szkoły podstawowe
Regulamin
Broszura
Formularz zgłoszeniowy

Szkoły ponadpodstawowe
Regulamin
Broszura
 

Konkurs "Książka Mówi"

edycja 2023

Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa oraz upowszechnianie dokonań artystycznych patronów roku 2023: Aleksandry Piłsudskiej, Wisławy Szymborskiej, Aleksandra Fredry i Włodzimierza Przerwy-Tetmajera. Każda z tych osobistości wniosła w historię i dziedzictwo kulturalne naszej ojczyzny wartościowy i trwały ślad.
Regulamin
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): administrator (2024-01-17 17:30:21)
Informację zmodyfikował(a): administrator (2024-07-02 18:57:02)
Liczba odwiedzin: 1283

Stopka

Zamknij