Deklaracja dostępności - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Twitter
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Office365
Przejdź do: Moodle
Przejdź do: Poczta

Menu główne


ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
(42) 651 69 93

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst

Deklaracja dostępności


Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa. Dlatego chcemy Państwa poinformować, że:
 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72 91-029 Łódź, w imieniu, którego działa Dyrektor CRE WŁ w Łodzi.
   
 2. Dane zawarte w składanych wnioskach rekrutacyjnych zostaną wykorzystane na potrzeby rekrutacji i prowadzenia dokumentacji szkolnej. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650). Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)
   
 3. Dane kandydatów na pracowników oraz pracowników wykorzystywane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działalna żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie i organizacyjnie (np. plany lekcji) usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczególnie art. 221 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b. Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650). Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)
 

 1. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem-mail: iod@cku-lodz.edu.pl
   
 2. Każda osoba ma prawo:
  – dostępu do swoich danych,
  – ich poprawiania i usuwania
  – ich sprostowania
  – do usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym”)
  – ograniczenia przetwarzania
  – do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania
 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nauki lub zatrudnienia bądź przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
   
 2. Dane udostępniane przez Państwa będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim jedynie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
   
 3. Dane nie będą przekazywane do osób trzecich.
   
 4. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 

Dane są przetwarzane na podstawie :

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz 1000) wprowadzająca Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.cre-lodz.edu.pl


Data publikacji strony internetowej: 30.01.2023
Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.09.2023

 

Zbierane dane w statystykach odwiedzalności strony są anonimowe  i nie są przekazywane innym podmiotom.
Służą jedynie analizie ruchu na stronie oraz odpowiedniej budowy celem  poprawy widoczności najczęściej wyszukiwanych przez odwiedzających informacji .

 

Strona internetowa jest w większości  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Strona spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy – prawidłowo użyte w całym systemie
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione;
  dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+  i  ctrl-

 

Strona zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jej istnienia.

 

Niezgodności:

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • strona zawiera cześć dokumentów w formacie  PDF, które powstały na podstawie dokumentów Word  lub są skanami dokumentów.
  Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/

 

Klawisze dostępu:

oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury,

 • klawisz “TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie,
 • po naciśnięciu Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika,
 • używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.


W miarę możliwości będziemy  poprawiać niezgodności  oraz dokładać starań,  by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.01.2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Lokalizacja: ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
Zawiera:

Szkoła Policealna nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 
Samorządowa Szkoła Policealna w Łodzi 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi  (w części: czytelnia)
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 
 
 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul Wielkopolskiej  70/72: wejście główne oraz  wejście ewakuacyjne.
  Wejście do Centrum bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych .
  Budynek posiada widoczną, podświetloną o zmierzchu informację, że znajduje się w nim Centrum.

  Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków oraz szerokie dwu-skrzydłowe drzwi wejściowe.
  Przy wejściu ewakuacyjnym  znajdują się schody prowadzące na parter /wewnątrz budynku/.  Wejście ewakuacyjne otwierane jest tylko okazjonalnie.
   

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek Centrum: 2 – piętrowy, zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze.

  Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze:

  • sale dydaktyczne,
  • biblioteka,
  • toaleta  (specjalnie zaprojektowana dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich),
  • sekretariat,
  • gabinet dyrektora,
  • pokój nauczycielski.
  • sala konferencyjna
 3. Opis dostosowań
  Wejścia do szkoły oraz wszystkie wejścia w szkole są bezprogowe,. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, portierni. Portiernia znajduje się po prawej stronie przy wejściu  głównym – jest również punktem informacyjnym.
  Brak windy, platform.
   
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Na podjeździe,  tuż przy wejściu głównym, znajduje się szerokie miejsce parkingowe, pozwalające  na swobodne wyjęcie/włożenie wózka inwalidzkiego  z/do samochodu.
   
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.
   
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – kontakt osobisty. Możliwość kontaktu osobistego z tłumaczem jest zapewniany przez szkołę w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia.

   
 7. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA  dla osób ze szczególnymi potrzebami

Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem sposobów/środków wspierających komunikowanie się: kontakt mailowy, kontakt telefoniczny, kontakt korespondencyjny.

 Informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń znajduje się przy schodach prowadzących na piętro. Punkt informacyjny (portiernia) – możliwość uzyskania informacji na temat rozkładu pomieszczeń oraz kierowanie do odpowiedniego działu/osoby w celu załatwienia sprawy.

 

Budynek i otoczenie szkoły są kompleksowo monitorowane.

Centrum posiada pomieszczenie, gdzie możliwy jest punkt zbiórki dla osób potrzebujących wsparcia przy opuszczaniu budynku (pomieszczenie bufetu – podwójne szerokie drzwi).

 

EWAKUACJA

Centrum zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Plan ewakuacji, skonsultowany ze specjalistami, znajduje się na portierni.

Przy portierni znajduje się księga rejestracji wejść do budynku, co umożliwia – w przypadku ewakuacji – kontrolę, czy budynek jest pusty. Szkoła posiada urządzenie głosowe informujące o sytuacji zagrożenia oraz konieczności opuszczenia budynku.

Szkoła posiada pomieszczenie, gdzie możliwy jest punkt zbiórki dla osób potrzebujących wsparcia przy opuszczaniu budynku (pomieszczenie bufetu – podwójne szerokie drzwi).

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Łaszczewski, adres poczty elektronicznej t.laszczewski@cre-lodz.edu.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku pozostałych problemów z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami prosimy o kontakt z koordynatorem: Izabela Łuchniak, adres poczty elektronicznej i.luchniak@cre-lodz.edu.pl

Lokalizacja: ul. Wólczańska 202, 90-531 Łódź:
Zawiera:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (w części: wypożyczalnia, magazyny, muzeum oświaty)

 1. Do budynku CREWŁ-PBW w Łodzi, zwanego dalej Biblioteką, prowadzą 2 wejścia od ul. Wólczańskiej, nieoznaczone literowo. Do wejścia od strony południowej prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Do wejścia od strony północnej prowadzą niewielkie schodki, przy tym  wejściu znajduje się podjazd dla wózków, na poziom, na którym znajduje się Biblioteka wiodą schody, nie ma podjazdu dla wózków.
 2. Dla użytkowników przeznaczone jest wejście od strony południowej, oznaczone tablicą urzędową placówki. Wejście od strony południowej jest powszechnie dostępne. Nie ma recepcji ani bramek.
 3. Wejście od strony północnej jest wejściem służbowym przeznaczonym dla pracowników Biblioteki.
 4. Biblioteka mieści się na wysokim parterze, na jednej kondygnacji, wewnątrz nie ma większych przeszkód architektonicznych. 
 5. Osoba na wózku może przejechać do wszystkich publicznie dostępnych pomieszczeń Biblioteki - korytarza i pomieszczeń na parterze.
 6. Nie ma specjalnie przeznaczonej toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. Do budynku i wszystkich jego publicznie dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W Bibliotece można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego w stopniu podstawowym - zajmują się tym wybrani przeszkoleni pracownicy. Usługa jest dostępna w godzinach pracy placówki. Usługa jest bezpłatna.
 11. Do Biblioteki można łatwo dostać się komunikacją publiczną. Lokalizacja jest podana jest tutaj, dojazd podany jest tutaj.
Lokalizacja: ul. Jana Kilińskiego 37, 95-200 Pabianice  
Zawiera:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Filia w Pabianicach 

(wkrótce)

Informacja podsumowująca dla całości skłądu CRE WŁ w Łodzi:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  >>


 
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): administrator (2023-09-04 18:40:56)
Informację zmodyfikował(a): administrator (2023-09-04 19:18:56)
Liczba odwiedzin: 1261

Stopka

Zamknij